Penzion Kamzík v České Kamenici hodnocení

PROVOZNÍ ŘÁDVšeobecné ubytovací  podmínkyObjednavatel je povinen dodržet nástupní datum a čas od
15:00 do 18.00 hodin a počet ubytovaných osob (pokud není dohodnuto jinak) a ukončit pobyt v den uvedený na ubytovacím poukaze  nebo faktuře nejpozději do 10:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak).Ubytovatel má právo odmítnout ubytování většího počtu osob ,
nejsou-li tyto uvedeny v ubytovacím poukazu, nebo objednávce. (pokud není
dohodnuto jinak).Věk dětí, rozhodný pro zařazení do příslušné kategorie se
počítá ke dni nástupu rekreace. Při nástupu na pobyt a rekreaci je ubytovávaný
povinen předložit ubytovací poukaz nebo objednávku spolu s dokladem o zaplacení
zálohy. Pokud jeden z těchto dokladů nebude předložen, nebo nebude souhlasit počet
osob uvedených v objednávce má ubytovatel právo odmítnout ubytování, resp. je
ubytovaný povinen uhradit celou cenu poukazu ( objednávku kapacity) na místě v
hotovosti. (pokud není dohodnuto jinak).Za ubytování a poskytnuté služby je
host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, vždy  při nástupu na pobyt!!

V případě, že se vyskytnou závady je třeba ihned o tomto
uvědomit ubytovatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a
charakteru, odstranit a to pokud možno ihned. Pokud se tak nestane, ubytovaný s
ubytovatelem sepíší zápis. Bez tohoto zápisu se reklamace neuznávájí. Reklamaci
je nutno uplatnit nejpozději do ukončení pobytu.

Ubytovaný je povinen, v případě způsobení škody
ubytovateli, mu  tuto skutečnost
nahlásit a domluvit se na způsobu 
úhrady . Na zaplacenou škodu má právo si od ubytovatele nechat vystavit
písemné potvrzení. V zájmu úspor energie a potažmo
ohleduplnosti k přírodnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období
nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji. Pokud Vám
nevyhovuje teplotní režim, regulujte teplotu termo ventilem u radiátoru. Ubytovaný
je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v rekreačním objektu i
jeho okolí a zachovávat noční klid (v době od 22:00 hod. do 07:00 hod).

Na pokojích je přísně zakázáno kouření a rozdělávání ohně. Taktéž je zakázána
příprava teplých pokrmů a nápojů. V případě, že dojde k porušení těchto
ustanovení, je tato skutečnost důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vráceni jakékoliv částky.

Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní
uzávěry a zhasnout osvětlení,  vypnout
veškeré elektrické spotřebiče.

V nočních hodinách od 23 hod do 7.30 hod je penzion
uzavřen. Pozdní příjezdy hlaste u číšníka v restauraci.

Hostu není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a
předměty, pro jejíž úschovu je vyhrazeno jiné místo.

Zvířata je možno ubytovat za předpokladu, že majitel
odpovídá za jejich bezvadný zdravotní stav a bezpečnost vůči jiným hostům.
Zvířatům není povoleno spát na lůžkách a křeslech hostů. Zvířata nesmí zůstat bez dozoru na pokoji.

V prostorách restaurace a společenské místnosti není
dovelena konzumace vlastních nápojů a potravin.

Zapomenuté věci se zasílájí max. do 30 dnů od nalezení za poplatek v ceníku.

 

Za ubytovací poukaz je považována objednávka, poukaz
i  faktura s potvrzením o zaplacení
zálohy či celé částky za pobytu. Rozhodné a závazné je datum pobytu uvedene na faktuře nebo poukaze. Dětská cena je platná pro děti mladší 10 let v den nástupu na pobyt. Uhrazením zálohy či celé ceny poukazu  bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a
souhlasí s nimi. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu.
V případě že je hrubým způsobem poruší, má vedení penzionu právo od smlouvy o
poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby a žádat po
hostu náhradu ušlého zisku a nákladů spojených s nápravou dané situace.

Ubytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu.

1.V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek.

2. ZÁKAZ KOUŘENÍ  NA POKOJÍCH A V
CELÉM OBJEKTU
mimo vyhrazené prostory.

3. NOČNÍ KLID je od 22.00 hod večerní do 7.00 hod ranní!!!

4. Při nástupu na rekreaci obdrží každý pokoj jeden klíč,  v případě ztráty  je nutno zaplatit manipulační poplatek 100 Kč

5. Za odložené  cennosti a peníze mimo hotelový trezor

N E R U Č Í M E !

6. Pohyb v rekreačním zařízení na vlastní nebezpečí.

7. Přísný zákaz vaření na pokojích. Nabíjení baterii pro elektrokola je možné po uhrazení poplatku.

8. Zákaz pohybu nepřihlášených osob na pokojích penzionu .

9. Návštěvy hlásit v recepci restaurace.

10. Pokoj bude vrácen v takovém stavu, v jakém byl předán.

11. Jakékoliv poškození či poruchy ihned hlásit na recepci.

12  Vchodové dveře je nutno po 23 hodině
neustále Z A M Y K A T !

Topná sezona je od 15.9. do 20.5.2015

13. V případě nepřítomnosti recepce hlásit akutní případy na telefony:  602459645, nebo na personálních pokojích č. 005 a 006 v suterénu uhlavního vchodu.

Česky English Deutsch

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

SKI AREAL

http://www.youtube.com/watch?v=lw_Iy8B4zms

Fotografie národním parku

http://www.vaclavsojka.cz

Soutěska- Jízda na lodičkách

http://www.youtube.com/watch?v=JOiLB3CuG7o

TURISTIKA V NÁRODNÍM PARKU

http://www.ceskesvycarsko.cz

Pravčická brána

http://www.youtube.com/watch?v=-V9uD1Z6jS4

Film o Kamzíku

http://youtu.be/WUKin866cZA

 

 

kamzik_130_z.gif

Hřensko a okolí

Hrensko a okoli.pps

Saské Švýcarsko

Sachsen Deutschland .pps

 

Letecký pohled

 

 

Návštěvnost stránek

407439
pruh_dole.gif